KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Serhend Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

1- VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDEN SORUMLU KİŞİ VE TEMSİLCİSİ KİMDİR?
Bizim ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, Eyüp Sultan Mahallesi, Esma Sokak No:3/6 Sancaktepe – İstanbul adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 894920-0 no ile kayıtlı, 0337037930300019 mersis no’ lu, Sultanbeyli Vergi Dairesi, 3370379303 no’ lu vergi mükellefi, Serhend Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklayacağımız kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres : Eyüp Sultan Mahallesi, Esma Sokak No:3/6 Sancaktepe – İstanbul
Telefon : 0216 311 49 80
E-posta : bilgi@kariyertercihim.com
İnternet sitesi : www.kariyertercihim.com


2- KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENEBİLİR?
Aday başvuru formunda, www.kariyertercihim.com’a üye olduğunuz sırada ve tarafımızca sağlanan diğer formlarda açık rızanıza dayanarak bizim ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yalnızca aşağıda açıklanan amaçlarımız çerçevesinde:

• İstihdam sağlama ve kariyer fırsatı sunma
• İşveren müşterilerimizi doğru adaya ulaştırmak amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi işveren müşterilerine aktarmak
• Kimlik doğrulama süreçlerini gerçekleştirmek
• Sizden gelen çağrıları karşılamak, hizmetlerimize yönelik şikâyetiniz olması durumunda bunu çözmek ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
• Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikâyetler olması halinde Kariyertercihim.com hesabınızı incelemek
• Hizmetimizin işleyişinin planlanmak, yönetmek ve denetlenmek
• Kurumsal iletişimi sağlamak, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
• Hizmet güvenliğini sağlamak
• Veri ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek
• Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak
• Yasal raporlamalar yapmak
• Başvuru formunuzda yer alan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için müşterimiz şirket yöneticileriyle paylaşmak
• Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verileri teyit etmek
• Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizi kaydetmek

ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK) madde 5’ de sayılan:

• Kanunlarda açıkça öngörülme;
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olma;
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma;
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma;
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olma;
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olma hallerinde ve kanunun öngördüğü diğer şartlarda ve şekillerde “kaydedilme, depolanma, muhafaza edilme, değiştirilme, yeniden düzenlenme, açıklanma, aktarılma, devralınma, elde edilebilir hâle getirilme, sınıflandırılma ya da kullanılmanın engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme” işlenebilir.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecek, depo ve muhafaza edilecek ve ileride isimlerini paylaşacağımız şirketlere ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yukarıda saydığımız ilkelere bağlı olarak işlenme amaçları doğrultusunda 5 yıl muhafaza edilecektir. Bu süre sonunda kişisel verileriniz imha edilecektir. Bu verilerden elektronik ortamda yer alan kişisel veriler ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Fiziksel ortamda tutulan kişisel veriler hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Kâğıt ortamında yer alan kişisel veriler kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

3- HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
İş arayan üyelerimizle çalışan arayan ve isimlerini aşağıda ayrı ayrı yazacağımız müşterilerimizi aynı platformda bir araya getirip istihdam oluşturmayı amaçlayarak kişisel verilerinizi işliyoruz.
İlgili kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;
• Kimlik verileri; Adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, uyruğunuz, kan grubunuz, baba adı, anne adı, medeni haliniz, imzanız, doğum tarihiniz ve yeriniz, fotoğrafınız
• İletişim verileri; Adresiniz, e-posta adresiniz, , cep, ev ve iş telefon numaranız
• Özel nitelikli kişisel veriler; Başvuru formunda yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin ve diğer özel nitelikli kişisel bilgiler
• Eğitim verileri; Öğrenim durumu, okul adı, bölüm adı, okul yurtdışıda ise ülke adı, mezuniyet durumu, transkript, sertifika ve diploma bilgileri ve veren kurumlar, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri (Okuma-Yazma-Konuşma-Dinleme Seviyesi), sınav bilgisi, tez konusu, diğer eğitimler (Eğitim Adı, Kurumu, Tarihi, Süresi, Açıklama), nitelik/beceri adı (tecrübe süresi, seviyesi, son kullanım zamanı, ilgi düzeyi, açıklama), yapılan işler / projeler, yetkinlik sınavları (Sınav Adı, Sınavı Yapan Kuruluş, Sınav Tarihi, Puan, Açıklama)
• İş tecrübesi verileri; Çalıştığı firma Adı, firmanın yeri, firmanın web sitesi, sektörü, pozisyonu, çalışma şekli, çalışma tarihleri, ayrılma nedeni, son alınan maaş, iş tanımı, iş arama durumu
• Tercihlerinize ilişkin veriler; Kariyer hedefi, ilgilendiği pozisyonlar, tercih edilen şehir / ülke, beklenen ücret aralığı
• Referans verileri; referans bilgileri (referansın tipi, adı soyadı, çalıştığı firma / kurum, pozisyonu, yakınlığı, telefonu, e-postası
• Diğer veriler; Fotoğraf, sürücü belgesi verileri, 2. Ehliyet, aktif sürücülük, alternatif cep telefonu numarası, alternatif e-posta adresi, sosyal medya adresleri, ilgi alanları, hobileri, askerlik durumu ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü bilgi ve dosyalar ve bize aktarmış olduğunuz diğer her türlü verilerinizdir.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?
Bizim ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi istihdam sağlayabilmeminiz amacıyla ve işveren müşterilerimizin şartları uygun çalışan bulabilmeleri amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ilgili firmalara aktarıyoruz:

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda; sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla KVKK’nın 5.maddesinde düzenlendiği üzere
• “açık rızanıza bağlı olarak”,
• “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve
• “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması”
hukuki sebeplerine dayanarak toplanacak ve otomatik yolla işlenecektir.

6- VERİLERİN İŞLENEMSİNE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?
KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şu şekildedir:
Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış işlenmiş veya silinen veya yok edilen işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiziniz.
Kanun kapsamındaki talepleriniz için, aşağıdaki KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BAŞVURU FORMU’nu doldurup;
• Eyüp Sultan Mahallesi, Esma Sokak No:3/6 Sancaktepe – İstanbul adresine bizzat teslim edebilir,
• Noter kanalıyla gönderebilir,
• bilgi@kariyertercihim.com e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.
KVKK madde 13’te düzenlenmiş olan hükme göre ilgili taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti uygulayabiliriz.

Saygılarımızla;
Serhend Eğitim Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi